Izjava o zaštiti osobnih podataka

Općenite informacije:

Ljekarne Zagrebačke županije prikupljaju i obrađuju osobne podatke. Pritom posebnu pažnju poklanjamo njihovoj adekvatnoj zaštiti. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je:

Voditelj obrade Ljekarne Zagrebačke županije
Matije Magdalenića 1
10 410 Velika Gorica

Tel: 01/6251-811
Adresa e-pošte za kontakt: osobni.podaci@ljekarne-zz.hr  

 

Vrste osobnih podataka:

Obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to u odnosu na naše radnike, kandidate za posao, pacijente, kupce, dobavljače, članove Kluba vjernosti, osobe koje nam šalju upit putem rubrika na našoj web stranici, te u odnosu na treće osobe.

U odnosu na radnike obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to:  ime, prezime, OIB, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, adresa, zanimanje, podaci o obrazovanju, podaci o zdravlju, podaci o radnom stažu, podaci o bankovnim računima, e-mail adresa, kontakt broj, podatak o zaposlenju, podatak o plaći, fotografija radnika, videozapis s prikazom osobe radnika.

U odnosu na kandidate za posao obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, podaci o obrazovanju, podaci o prethodnim radnim iskustvima, kontakt broj, e-mail adresa, fotografija i drugi podaci koji su sadržani u životopisu i molbi kandidata.

U odnosu na pacijente obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj osigurane osobe, OIB, podaci o bankovnim računima, podaci o zdravlju, broj osobne iskaznice.

U odnosu na dobavljače obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to:  ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, podaci o brojevima bankovnih računa dobavljača obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti; ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su dobavljači pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su dobavljači pravne osobe.

U odnosu na članove Kluba vjernosti obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, spol, datum rođenja, adresa stanovanja, e-mail adresa i kontakt broj.

U odnosu na osobe koje nam šalju upit putem rubrika na našoj web stranici obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, e-mail, kontakt broj i ostali osobni podaci dostupni u privicima e-mail poruke.

U odnosu na kupce otrova obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa prebivališta, broj osobne iskaznice.

U odnosu na treće osobe na događanjima i eventima u našoj organizaciji, obrađujemo fotografije i videosnimke s prikazom trećih osoba, a sve u svrhu izvještavanja i promocije održanih događaja.

 

Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

Pravni temelj obrade osobnih podataka radnika (ime, prezime, OIB, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, adresa, zanimanje, podaci o obrazovanju, podaci o radnom stažu,  podatak o djeci radnika, podaci o zdravlju u slučaju ozljede na radu i/ili profesionalne bolesti ) je Zakon o radu i Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije o radnicima. Dakle, temeljem citiranog zakona i pravilnika podaci se prikupljaju i obrađuju, a sve sa ciljem poštivanja pravnih obveza Voditelja obrade.

Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka radnika (o zaposlenju, o plaći, o bankovnim računima, e-mail adresa, kontakt broj) je ugovor o radu, a sve s ciljem ispunjavanja prava i obveza iz ugovora o radu.

Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka radnika (fotografija radnika, videozapis s prikazom osobe radnika) je privola radnika, a sve u svrhu promidžbe Voditelja obrade i postizanja transparentnosti u poslovanju.

Pravni temelj obrade osobnih podataka kandidata za posao je privola kandidata, a sve u svrhu zapošljavanja kod Voditelja obrade.

Pravna osnova obrade osobnih podataka pacijenata je Zakon o ljekarništvu, prvenstveno članak 22. koji propisuje da magistar farmacije ne smije bez recepta ili medicinske dokumentacije propisane tim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju istog Zakona, izdati lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet na recept, a svrha obrade je poštivanje navedene pravne obveze koje nameće spomenuti Zakon.

Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka pacijenata sadržanih u Knjizi kopija recepata je članak 16. i 40. Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept, a svrha je poštivanje pravnih obveza koje nameće spomenuti Pravilnik.

Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka pacijenata sadržanih u Knjizi evidencije o primanju i izdavanju opojnih droga je članak 20. Pravilnika o uvjetima i načinu postupanja s narkoticima i psihotropnim tvarima, te članak 13. i 15. Pravila dobre ljekarničke prakse, a svrha je poštivanje pravnih obveza koje nameću spomenuti Pravilnik i Pravila.

Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka kupaca sadržanih u Knjizi otrova je članak 13. i 16. Pravila dobre ljekarničke prakse, a svrha je poštivanje pravnih obveza koje nameće spomenuta Pravila.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka ugovornih dobavljača je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka članova Kluba vjernosti je privola. Svrha obrade je provođenje programa vjernosti Ljekarni Zagrebačke županije, i to putem korištenja kartica vjernosti za sakupljanje nagradnih bodova i iskorištavanje različitih pogodnosti.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka osoba koje putem web stranice šalju upit Voditelju obrade pod rubrikom „Kontakt“ ili pod rubrikom „Savjet“ je privola istih, a sve u svrhu odgovora na postavljene upite.

Pravna osnova za obradu fotografija i videosnimki trećih osoba na događanjima i eventima u našoj organizaciji je privola.

 

Prosljeđivanje osobnih podataka:

Voditelj obrade proslijedit će trećim osobama osobne podatke, samo i isključivo na temelju pisanog zahtjeva  primatelja,  i to samo ako procijeni da obveza dostave podataka ima prevagu nad obvezom čuvanja tajnosti osobnih podataka radnika. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu obrade i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, te naročito specifikaciju točno određenih podataka koji se traže. Osobni podaci radnika će se dostavljati sudovima, Poreznoj upravi, nadležnom državnom odvjetništvu, inspektoru rada i drugim ovlaštenim primateljima čije ovlaštenje na obradu osobnih podataka proizlazi iz zakonskih i/ili drugih pravnih propisa. Također, osobni podaci radnika dostavljat će se ovlaštenim primateljima podataka, i to: Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve u cilju poštivanja pravnih obveza određenim posebnim propisima. Osobni podaci dostavljati će se i trgovačkim društvima s kojima Voditelj obrade ima sklopljene ugovore za obavljanje poslova zaštite na radu, i obavljanje informatičkih poslova, s tim da Voditelj obrade s citiranim trgovačkim društvima ima sklopljene ugovore s izvršiteljima obrade sa svim potrebnim klauzulama iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Iznošenje u treće zemlje:

Voditelj obrade neće iznositi osobne podatke izvan Europske unije.

 

Razdoblje čuvanja:

Osobni podaci radnika prikupljeni temeljem Zakona o radu i Pravilnika o načinu i sadržaju vođenja evidencije o radnicima iz ove čuvaju se sukladno odredbi članka 5. st.1. citiranog Pravilnika kao podaci trajne vrijednosti.

Određeni osobni podaci radnika prikupljeni temeljem privole čuvaju se sve do povlačenja privole.

Osobni podaci kandidata za posao koji su Voditelju obrade potpisali pisanu privolu čuvati će se do povlačenja privole, a najkasnije 2 godine od dana potpisa privole, jer se protekom navedenog roka ne može smatrati da i dalje postoji opravdana svrha za obradu. Osobni podaci kandidata za posao koji su Voditelju obrade dostavili molbe i životopise, a nisu potpisali posebnu pisanu privolu,  čuvati će se 30 dana nakon okončanja natječaja, nakon čega će se uništavati. Pod okončanjem natječaja podrazumijeva se trenutak sklapanja ugovora sa odabranim radnikom u konkretnom postupku zapošljavanja, a iznimno u slučaju podnošenja zahtjeva nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora i/ili ulaganja žalbi, pod okončanjem natječaja, smatra se trenutak okončanja navedenih nadzornih i/ili žalbenih postupaka i svih poduzetih i/ili naloženih radnji povodom nadzornih i/ili žalbenih postupaka.

Osobni podaci pacijenata čuvaju se sukladno Prilogu 3. Pravila dobre ljekarničke prakse, i to osobni podaci pacijenata sadržani u receptima koji se pohranjuju u Knjizi kopija recepata, čuvaju se 5 godina, dok se osobni podaci pacijenata sadržani u Knjizi evidencije o primanju i izdavanju opojnih droga čuvaju 10 godina, te osobni podaci kupaca sadržani u Knjizi prometa otrovima čuvaju se 5 godina. Osobni podaci pacijenata sadržani u knjigovodstvenim ispravama (računima i drugim ispravama koje se ujedno smatraju računima npr. potvrde o pomagalima, a sve sukladno članku 13. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima) čuvaju se 11 godina, sukladno Zakonu o računovodstvu.

Osobni podaci dobavljača obrađuju se do urednog ispunjenja prava i obveza iz sklopljenih ugovora. U slučaju neurednog ispunjenja ugovora, isti podaci obrađuju se sve do okončanja sporova u vezi prisilnog ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa.

Računi koji su izdani temeljem sklopljenih ugovora čuvaju se 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. U slučaju neurednog ispunjenja ugovornih obveza, Voditelj obrade ima pravo čuvati i obrađivati osobne podatke iz sklopljenih ugovora do isteka roka zastare od 3 godine. Ako je pokrenut spor u vezi neurednog ispunjenja ugovora, ugovori sa svim osobnim podacima sadržanima u istima, kao i računi, čuvati će se do pravomoćnog okončanja sporova.

Osobni podaci članova Kluba vjernosti čuvaju se sve do povlačenja privole.

Osobni podaci osoba koje su poslale svoj upit Voditelju obrade putem web stranice pod rubrikom „Kontakt“ ili pod rubrikom „Savjet“ koriste se sve do dostave odgovora na postavljeni upit, a nakon čega se isti brišu.

 

Obveza pružanja osobnih podataka:

Našim radnicima prilikom sklapanja ugovora o radu na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja ugovora, te koje osobne podatke nisu dužni dostaviti u slučaju da prikupljamo i obrađujemo i podatke koji nisu uvjet sklapanja i izvršavanja prava i obveza iz ugovora o radu.

Kandidatima za posao jednako tako ukazujemo da je u svrhu provođenja postupka zapošljavanja obvezna dostava određenih podataka bez kojih nismo u mogućnosti na kvalitetan način provesti selekcijski postupak zapošljavanja.

Naši pacijenti dužni su nam, sukladno članku 22. Zakona o ljekarništvu, kod izdavanja lijekova uručiti recept ili medicinsku dokumentaciju. Također, sukladno članku 38. Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept, magistar farmacije ima pravo od osobe koja preuzima lijek zahtijevati osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Naši dobavljači dužni su nam u cilju sklapanja i izvršavanja ugovora dostaviti određene osobne podatke u svrhu naznačavanja istih kao ugovornih stana u ugovorima, odnosno u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenih ugovora.

Članovima Kluba vjernosti pri učlanjenju ukazujemo da je potrebno pružiti Voditelju obrade tražene osobne podatke, a sve kako bi mogli koristiti pogodnosti članstva u Klubu vjernosti.

Osobama koje ostavljaju osobne podatke u rubrikama „Kontakt“ ili „Savjet“ ukazujemo da bez dostave traženih osobnih podataka nismo u mogućnosti točno odgovoriti na postavljeni upit.

 

Prava ispitanika:

a) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.

d) Pravo na ograničenje obrade : Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

g) Pravo na pritužbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Automatizirano donošenje odluka: U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.

Izmjene ove Izjave: Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

________________________

Ljekarne Zagrebačke županije