Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka

Kako bismo Vam olakšali razumijevanje koje podatke i zašto prikupljamo pripremili smo ovaj dokument, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679).

U cilju lakšeg razumijevanja navode se definicije osnovnih pojmova koji se koriste u ovim Informacijama.

„Ispitanik” je pojedinac čiji se identitet može utvrditi odnosno osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

„Osobni podaci” su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

„Obrada” znači svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

„Voditelj obrade” znači pravna osoba koja određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. „Izvršitelj obrade” znači druga osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

„Povreda osobnih podataka“ znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

 1. Identitet i kontakt podaci voditelja obrade osobnih podataka

Ljekarne Zagrebačke županije, M. Magdalenića 1, 10 410 Velika Gorica, OIB 71623616932, tel. +385 1 6251 816, e-mail: prodaja@ljekarne-zz.hr

 1. Svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci i pravna osnova za obradu

Osobne podatke upotrebljavamo za svrhe sklapanja i ispunjenja ugovora o kupovini proizvoda iz asortimana tvrtke Ljekarne Zagrebačke županije

Osobne podatke obrađujemo radi ostvarivanja naših legitimnih interesa u svrhe izravnog marketinga kako bismo Vam poslali obavijest o našim proizvodima, o pogodnostima, u svrhu istraživanja o zadovoljstvu pružene usluge, kao i za potrebe istraživanja tržišta.

Osobne podatke obrađujemo radi zaštite naših legitimnih interesa u svrhe otkrivanja i sprječavanja prijevara i pokušaja prijevara i drugih kaznenih i prekršajnih djela.

 1. Kategorije osobnih podataka

U svrhe navedene u točki 3. obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka

 • identifikacijske podatke: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), broj osobne iskaznice i izdavatelj.
 • kontakt podatke: adresu prebivališta ili boravišta, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa i sl.
 • financijske informacije: IBAN broj računa i naziv banke, broj debitne kartice, broj kreditne kartice,
 1. Primatelji i kategorije primatelja osobnih podataka

Osobni podaci mogu se dostavljati drugim osobama u poslovnom odnosu sa Ljekarne Zagrebačke županije u svrhu ispunjenja ugovora o kupoprodaji, kao što su npr. pružatelji IT usluga koji održavaju sustav, računovodstveni servisi, nadležna državna tijela, udruženja i organizacije, kao i radi ispunjenja drugih obveza.

 1. Prijenos osobnih podataka u treće zemlje izvan Europskog gospodarskog pojasa

U slučaju prijenosa osobnih podataka pružateljima usluga koji se nalaze u zemljama izvan Europskog gospodarskog pojasa osigurat ćemo da se takav prijenos i obrada izvan Europskog gospodarskog pojasa odvija uz poštivanje tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala zaštita vaših prava (potvrda Europske komisije da je osigurana primjerena razina zaštite, obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule). U takvim slučajevima imate pravo zatražiti informacije o primijenjenim zaštitnim mjerama.

 1. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju ili onoliko dugo koliko se to zahtijeva zakonom. Kriterij za određivanje razdoblja čuvanja osobnih podataka jest svrha prikupljanja, trajanje ugovora o kupoprodaji, zastara propisana zakonom ili odredba posebnog zakona koja obvezuje na čuvanje podataka točno određeno vrijeme.

 1. Prava ispitanika u odnosu na osobne podatke
 • Pravo na pristup
  Imate pravo zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se isti obrađuju pravo na pristup Vašim osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima se podaci otkrivaju i predviđenom razdoblju čuvanja.
 • Pravo na ispravak
  Imate pravo bez odgode ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka kao i dopuniti nepotpune osobne podatke
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
  Imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • ako povučete privolu na kojoj se temelji obrada a nema druge pravne osnove za obradu
 • ako uložite prigovor na obradu osobnih podataka a ne postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva,
 • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni,
 • ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Europske unije ili temeljem propisa Republike Hrvatske
 • Pravo na ograničavanje obrade
  Možete zatražiti da se ograniči obrada Vaših osobnih podataka, ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:
 • osporavate točnost osobnih podataka,
 • obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju te umjesto toga tražite ograničavanje –
 • voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako je obrada ograničena sukladno gore navedeno, osobni podaci smiju se obrađivati samo uz Vašu privolu, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Europske unije ili Republike Hrvatske.

U slučaju da ste tražili ograničavanje obrade Ljekarne Zagrebačke županije će Vas izvijestiti prije nego ograničenje bude ukinuto.

 • Pravo na prigovor
  Imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka. U tom slučaju više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva.
 • Pravo na prenosivost podataka
  Možete zatražiti da prenesemo Vaše osobne podatke drugom voditelju obrade i/ili zatražiti primitak Vaših osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.
 1. Pravo na povlačenje privole

U svakom trenutku imate pravo povući privolu koju ste dali za obradu osobnih podataka, pri čemu to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

 1. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14.

 1. Zašto je potrebno pružanje osobnih podataka

Pružanje osobnih podataka potrebno je radi ostvarenja poslovne suradnje, te ispunjenja međusobnih prava i obveza iz takvog odnosa.

Vaša košarica

close